img

ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนบ้านไทรงาม จังหวัดจันทบุรี

“การศึกษา คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

“การศึกษาแท้จริงแล้วเป็นพื้นฐานของความพยายามของมวลมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทรงเกียรติที่สุดในอารยธรรมจากจิตสำนึกมนุษย์”

img

ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนบ้านไทรงาม จังหวัดจันทบุรี

“ไม่มีผลงานชั้นยอดชิ้นใด ที่ถูกสร้างโดยศิลปินผู้เกียจคร้าน”

“การศึกษาทำให้มนุษย์ดึงศักยภาพสูงสุดของตนทั้งทางกายและใจออกมาใช้ได้ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม”

img

ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนบ้านไทรงาม จังหวัดจันทบุรี

“การหาคำตอบเป็นหนทางที่ฉลาดกว่าการคาดเดา”

“การศึกษาเป็นสิ่งที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ คุณไม่อาจสอนนกกระตั้วให้มันสร้างยานอวกาศแล้วเดินทางไปดวงจันทร์ได้หรอก”

ประกาศ! ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ประกาศโรงเรียน

ไม่มีข้อมูล

รู้เท่าทันโควิด-19

ลิงค์ภายนอก


ตารางกิจกรรม

ประกาศ! ปฎิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ไม่มีข้อมูล

คณะอาจารย์

คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติในการดูแลบุตรหลานของทุกท่าน

ไม่มีข้อมูล

การศึกษาแท้จริงแล้วเป็นพื้นฐานของความพยายามของมวลมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทรงเกียรติที่สุดในอารยธรรมจากจิตสำนึกมนุษย์ การศึกษาทำให้มนุษย์ดึงศักยภาพสูงสุดของตนทั้งทางกายและใจออกมาใช้ได้ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ซึ่งคุณอาจสามารถสอนนกกระตั้วให้พูดคำศัพท์ได้มากมาย แต่คุณไม่อาจสอนให้มันสร้างยานอวกาศแล้วเดินทางไปดวงจันทร์ได้หรอก

img

นาย อำนาจ ศิลสังวรณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จังหวัดจันทบุรี

กระบวนการสอน

โรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ (จันทบุรี) ยึดหลักการสอนที่เน้นเตรียมความพร้อมนำลูกศิษย์สู่ศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
 3. ส่งเสริมนักเรียน ให้มีคุณธรรมนำความรู้
 4. พัฒนาครูมืออาชีพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 5. สร้างความร่วมมือกับชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๒
 4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
 5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
 6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงาน ทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้