ประกาศโรงเรียน

แต่งตั้ง กำลังพล สำหรับแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2564

           รายละเอียดข่าว:

คำสั้ง แจ้ง แต่งตั้งรายชื่อ กำลังพลที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรัับแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี การศึกษา 2564